BPA vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van lidmaatschap of om u op de hoogte te houden van de geplande activiteiten De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BPA vzw, Boomgaardstraat 22 bus 44 te 2600 Berchem. 

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij voor volgende redenen:

 • De organisatie van activiteiten in samenwerking met andere organisaties,
 • Op vraag van de sportfederatie KBF
 • Voor de aanvraag van subsidies
 • Aan de verzekeringsmaatschappij in geval van een lidmaatschap light, of annulatieverzekering, of verzekering voor bijkomende risico’s
 • Aan de organisator van de activiteit waarvoor u hebt ingeschreven, teneinde u op de hoogte te houden van de verdere praktische afspraken.

 

BPA vzw verklaart dat de persoonsgegevens niet aan commerciële organisaties doorgegeven zullen worden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan BPA vzw, Boomgaardstraat 22 bus 44 te 2600 Berchem gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

BPA vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar BPA.BE  gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Disclaimer/Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de BPA vzw of rechthoudende derden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

BPA vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site  niet beschikbaar zou zijn, zal BPA vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
BPA vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BPA vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
BPA vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
BPA vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

GDPR bij BPA
Welke persoonlijke gegevens van de leden houden we bij :

 • Naam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Taal
 • Beroep (indien het door hen zelf werd ingevuld via hun “Mijn BPA” inlog)
 • Rijksregister nummer (indien zelf ingevuld of indien medewerker)
 • Bankrekening nummer
 • Datum betaling lidmaatschap
 • Soort lidmaatschap
 • Emailadres
 • Telefoon en/of GSM nummer
 • Bergsport gerelateerde diploma’s die behaald werden

 

Van waar komen de gegevens?

 • De gegevens komen uit de database van KBF
 • Elk lid kan zijn eigen gegevens raadplegen en aanpassen

 

Wat doen we er mee ?

 • We informeren hen over aankomende activiteiten ifv hun activiteiten waaraan ze deelnamen
 • Bij jubilee van de club krijgen alle leden de mailing
 • Nieuwsbrieven verzenden (medewerkers)
 • We houden bij sinds wanneer lid van de AV en tot welke datum lid van de AV (medewerkers)
 • Cursussen en activiteiten waaraan werd deelgenomen worden bewaard
 • We sturen hen herinnering ter vernieuwing “Lidmaatschap Light”

 

Hoe lang houden we de gegevens bij ?

 • De gegevens worden bewaard zo lang men lid is. Na beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens na 5 jaar verwijderd